image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Phòng ban, đơn vị trực thuộc

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272. 3857 115; 0072. 3858 099.

- Fax: 0272. 3857 322.

- Email: thanhhoa@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

- Thông tin về lãnh đạo:

01. Ông Nguyễn Thanh Tẩm – Chánh Văn phòng; Điện thoại 02723 857666

02. Trần Hữu Phú –  Phó Chánh Văn phòng; 02723 857 728

03. Bạch Thị Chương  –  Phó Chánh Văn phòng; 02723 858 099

2. Thanh tra huyện:

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272. 3857 162;

Email: thanhtra_thanhhoa@longan.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; Báo cáo kết quả về công tác thanh tra; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến gnhị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

 Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, của Uỷ ban nhân dân cấp xã; Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã; Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao.

- Thông tin chung về lãnh đạo:

01. Ông Nguyễn Văn Tèo – Chánh Thanh tra

02. Ông Lê Chí Hiếu – Phó Chánh Thanh tra

3. Phòng Tư pháp:

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272. 3857 315;

Email: tuphap_thanhhoa@longan.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Lãnh đạo cơ quan:

01. Nguyễn Tấn Kiệt – Trưởng phòng

02. Ông Bạch Văn Tại – Phó Trưởng phòng

4. Phòng Nội vụ:

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 072. 3857 365;

Email: noivu_thanhhoa@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

- Thông tin lãnh đạo:

1.Ông Lê Ngọc Tường – Trưởng phòng

2. Ông Phạm Văn Sang – Phó Trưởng phòng

3. Bà Huỳnh Thị Nga - Phó Trưởng phòng

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272. 3857 419.

- Fax: 0272. 3857 419.

- Email: tckh_thanhhoa@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Thông tin lãnh đạo:

Ông Nguyễn Văn Tích - Trưởng phòng

Bà Lý Thị Trang – Phó Trưởng phòng

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Trưởng phòng

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272. 3857 060.

Email: tnmt_thanhhoa@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường;

- Thông tin lãnh đạo:

1. Ông Mai Văn Thảo – Phó Trưởng phòng

2. Bà Nguyễn Thị Non – Phó Trưởng phòng

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272. 3857 777.

Fax: 0272. 3857 777.

- Email: ktht.thanhhoa@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

Thông tin lãnh đạo:

1. Ông Võ Quốc Toản – Trưởng phòng

2. Bà Nguyễn Thị Hiếu – Phó Trưởng phòng

3. Ông Trần Minh Tuấn – Phó Trưởng phòng

8. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Điện thoại: 02723.857 140

Email: nnptnt_thanhhoa@longan.gov.vn.

- Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn: Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

Phòng Nông nghiệp và PTNT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân  huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tin lãnh đạo:

1. Ông Nguyễn Kinh Kha – Trưởng phòng

2. Bà Phan Thị Bạch Tuyết – Phó Trưởng phòng

3. Bà Lê Thị Hằng – Phó Trưởng phòng

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272. 3857 128.

- Fax: 0272. 3857 128.

- Email: ldtbxh_thanhhoa@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thông tin lãnh đạo:

1. Ông Võ Bảo Toàn – Trưởng phòng

2. Ông Nguyễn Văn Thiết - Phó Trưởng phòng

3. Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Trưởng phòng

10. Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272. 3857 284.

- Email: vhtt.thanhhoa@longan.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

- Thông tin lãnh đạo:

1. Bà Mã Thanh Thảo - Trưởng phòng

2. Bà Trương Thị Cúc – Phó Trưởng phòng

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0272. 3857 116; 0272. 3857 990..

- Fax: 0272. 3857 541.

- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo

- Thông tin lãnh đạo:

1. Ông Huỳnh Văn Nhiều – Trưởng Phòng

2. Ông Nguyễn Văn Thiện – Phó Trưởng phòng

3. Ông Nguyễn Đức Việt – Phó Trưởng phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement