image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Văn bản số 2571/UBND-KTTC ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

Thực hiện Quyết định số 12588/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thạnh Hóa, UBND huyện Thạnh Hóa thông báo công bố công khai toàn bộ nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa, cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ công khai

- Quyết định số 12588/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thạnh Hóa.

 - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa.

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa.

2. Thời hạn và địa điểm công khai.

- Thời hạn: Trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

- Địa điểm: Trên cổng thông tin điện tử huyện Thạnh Hóa: http://thanhhoa.longan.gov.vn; Trụ sở các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn.

3. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

3.1. Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạnh Hóa

Đăng tải công bố công khai toàn bộ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa lên trang thông tin điện tử của UBND huyện Thạnh Hóa.

3.2 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa

Thực hiện công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa theo quy định.

Cung cấp tài liệu, số liệu Kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Thạnh Hóa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng.

Cung cấp tài liệu, số liệu, số liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa cho Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạnh Hóa, UBND các xã, thị trấn để thực hiện công bố, công khai theo quy định.

Đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn thực hiện việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa.

Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa, báo cáo UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

3.3. Trung tâm Hành chính công Huyện

Thực hiện công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất huyện Thạnh Hóa theo quy định.

3.4. UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất huyện Thạnh Hóa theo quy định.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn về chỉ tiêu sử dụng đất của xã, thị trấn đã được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất 2023 huyện Thạnh Hóa.

Theo dõi việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất và thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3.5. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung Thông báo này để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết.

3.6. Các Ban ngành, đoàn thể:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạnh Hóa đạt hiệu quả.

UBND huyện Thạnh Hóa thông báo công bố công khai đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân nhân trên địa bàn huyện được biết./.

1064_TB-PTNMT_15-03-2023_cong khai KHSDD 2023.signed (1).pdf


Ban biên tập
Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement