image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023

1. Các Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2023:

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 (thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007). Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Luật Thanh tra năm 2022 (thay thế Luật Thanh tra năm 2010):

Điều 26 quy định vị trí, chức năng của Thanh tra sở. Theo đó: Thanh tra sở được thành lập trong các trường hợp sau: theo quy định của luật; tại sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp theo quy định của Chính phủ; tại sở do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao.Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra, Giám đốc sở giao đơn vị thuộc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Điều 45 quy định về xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra. Theo đó:

Kế hoạch thanh tra của tỉnh bao gồm các kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở và Thanh tra huyện; bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra giữa Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở và Thanh tra huyện.

Chậm nhất vào ngày 10 tháng 11 hằng năm, Thanh tra sở, Thanh tra huyện gửi dự thảo kế hoạch thanh tra của cơ quan mình đến Thanh tra tỉnh để tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh. Chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 hằng năm, Chánh Thanh tra tỉnh trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra của tỉnh.Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra của tỉnh.

Các cuộc thanh tra có quyết định thanh tra được ban hành trước ngày 01/7/2023 thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra 2010.

- Luật Dầu khí năm 2022thay thế Luật Dầu khí năm 1993.

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022:

+ Quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

+ Điều 11 đến Điều 14 quy định về những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai, hình thức, nội dung công khai thông tin. Điều 15 đến Điều 24 quy địnhnhững nội dung nhân dân bàn và quyết định, hình thức, cách thức tổ chức thực hiện. Điều 25 đến Điều 29 quy định những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. Điều 30 đến Điều 35 quy định về những nội dung nhân dân kiểm tra, giám sát. Điều 36 đến Điều 40 quy định về Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Điều 41 đến Điều 45 quy định về Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Điều 35 quy định về trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát. Trong đó, cần lưu ý: UBND cấp xã có trách nhiệmphối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để quy định cụ thể hơn nội dung, cách thức thực hiện dân chủ trên địa bàn cấp xã làm cơ sở để công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nội dung của quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn có thể mở rộng hơn phạm vi thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhưng không được trái hoặc hạn chế việc thực hiện các nội dung đã được quy định trong Luật này. Khuyến khích các địa phương xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã, phường, thị trấn.

Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi) năm 2022.

2. Một số chính sách pháp luật mới khác:

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng:

Ngày 14/5/2023 Chính phủ ban hành nghị định số 24/2023/NĐCP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng, bao gồm:

+CBCC từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật CBCC năm 2008 (đã sửa đổi, bổ sung).

+CBCC cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật CBCC năm 2008 (đã sửa đổi, bổ sung).

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung).

+ Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (đã sửa đổi, bổ sung).

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

+ Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

+ Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu:

Theo Nghị định 47/2022/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Nếu không lắp camera hành trình, đơn vị kinh doanh vận tải ô tô đăng ký cấp phù hiệu, biển hiểu sau ngày 01/7/2023 sẽ không được cấp phù hiệu, biển hiệu.

Mức thu phí thẩm định dự toán xây dựng:

Thông tư số 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng có hiệu lực từ 01/7/2023. Mức thu phí theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 27/2023/TT-BTC, trong đó: phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Chính sách tinh giản biên chế:

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế (thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2023 đến hết ngày 31/12/2030. Theo đó: Việc xác định tuổi hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với CBCCVC được xác định theo tuổi nghỉ hưu thực tế của từng người (quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II Nghị định số 135/2020/NĐ-CP); Bổ sung chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với CBCC cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội./.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement